MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

PROGRAM

1. Edukacja

Jako aktywny zawodowo nauczyciel znam dobrze problemy związane z edukacją zarówno na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Katowickie placówki oświatowe potrzebują wielu działań, które poprawią ich sytuację, ale także bodźców motywujących do efektywniejszego funkcjonowania.

Proponuję:

Poprawę dostępności do źłobków i przedszkoli w mieście.

Powołanie Miejskiej Rady Młodzieżowej w naszym mieście, aby młodzi ludzie mogli wypowiadać się i decydować w kwestiach dla nich ważnych.

Promowanie w formie programów stypendialnych/nagród uzdolnionych uczniów i studentów oraz ich opiekunów naukowych.

Modernizację placów zabaw w miejskich przedszkolach.

Kontynuowanie tworzenia sytemu monitoringu w placówkach oświatowych.

Przebudowę systemu finansowania oświaty poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego. Rodzice otrzymywaliby bon o wartości kwoty jaką miasto przeznacza na jednego ucznia i samodzielnie wybieraliby najlepszą szkołę dla swojego dziecka Spowoduje to konkurencję pomiędzy szkołami, podniesienie jakości edukacji. Jednocześnie zapewni rodzicom większy wpływ na pracę szkoły.

Uwzględnienie w programach katowickich szkół nauczania historii Śląska i Katowic, gdyż obecnie historia naszej małej ojczyzny odchodzi w zapomnienie.

2. Bezpieczeństwo

Dla mieszkańców Katowic bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów. Chcemy czuć się bezpiecznie w swoim mieście i nie bać się o swoje dzieci.

Proponuję:

Rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - we współpracy Miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi i deweloperami (w pierwszej kolejności Osiedla Witosa i Tysiąclecia).

Instalację systemu monitoringu w placówkach oświatowych.

Zwiększenie ilości patroli rowerowych i pieszych policji w Parku Kościuszki i na Muchowcu, a także w innych dzielnicach miasta.

3. Podniesienie standardu życia

Podniesienie standardu życia można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Należy stworzyć dogodne warunki sprzyjające aktywizacji gospodarczej mieszkańcom Katowic, stymulować rozwój budownictwa, prowadzić działania na rzecz ochrony i wykorzystania istniejących walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturalnych – jako miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Proponuję:

Wprowadzenie Karty Miejskiej, która byłaby wielofunkcyjnym nośnikiem m.in.: biletów autobusowych, tramwajowych, kartą parkomatową, czy biblioteczną. Wyposażenie Karty Miejskiej w tzw. podpis elektroniczny umożliwiłoby załatwianie wszystkich urzędowych spraw we własnym domu przez Internet.

Darmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii Wi- MAX na terenie całego miasta Katowice, który można wprowadzić korzystając z funduszy unijnych.

Rewitalizację wskazanego przez Miasto obiektu poprzemysłowego w celu utworzenia krytego skateparku dla młodzieży oraz stworzenie bikeparku dla miłośników tego sportu.

Umożliwienie mieszkańcom domów jednorodzinnym sortownia śmieci w dostarczanych przez gminę kolorowych pojemnikach a także regularne ustawianie kontenerów na śmieci ponadgabarytowe.

Rozpoczęcie dyskusji o kierunku zagospodarowania Doliny Trzech Stawów i lotniska na Muchowcu tak, aby przywrócić im funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

Kontynuowanie akcji „Katowice przyjazne dzieciom” poprzez:

- zwiększenie ilości kącików dziecięcych w instytucjach miejskich i innych punktach usługowych,

- stworzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta mapy miejsc przyjaznych dzieciom w naszym mieście,

- opracowanie programu „Katowice przyjazne dzieciom”, którego celem będzie zainteresowanie właścicieli restauracji, kawiarni, fitness klubów i innych punktów usługowych do przygotowania oferty dla rodziców z dziećmi,

- stworzenie parku techniki, gdzie przedszkolaki i młodsze dzieci będą mogły poznawać prawa fizyki, co wpłynie korzystnie na orientację prozawodową.

Chcę także wsłuchiwać się w propozycje i sugestie mieszkańców Katowic, które jako radna będę starała się realizować.

Magdalena Wieczorek